Kållandsö Båt AB

MS Kållandsö

 Kållandsö Båt Aktiebolag

På ett tidigare styrelsemöte beslöts att beställa en båt på Sjötorps Varv, som skall användas som en passagerare/fraktfartyg mellan Kållandsö och Lidköping.

I Nov. månad 1906 samlades det ett antal personer för att bilda ett Båt- Aktiebolag på Kållandsö. Beslut togs att till Kungl. Patent- och Registreringsverket ansöka om bildande av ett aktiebolag

Registrering verket beviljade registrering för Kållandsö Båt- aktiebolag (Akt 7824) i Stockholm den 21 Okt. 1907. Avgift 20:- kr.

Från ett styrelseprotokoll den 22/12 1907 uppdrogs åt herrar Carl Brink å Anders Magnusson att resa till Sjötorp och skriva kontrakt på en ny båt, då den först beställda båten vid en eldsvåda midsommarafton 1907 eldhärjades.

Den efterlängtade passagerarbåten leveredes på våren 1908 och trafiken kom i gång med angörningsplatser, Kleversbergen, Skansen, Djurgården, Bösshamn samt Storegården.

Biljettpriset var 1 kr tur och retur Lidköping. Gods av allehanda slag som tillhörde jordbruk fiske hem hushåll även levande djur transporterads. Båten storlek var 55 fot lång 15 fot bred, last 68 ton.

Johan Svensson Berg anställdes den 2/7 1908 som den förste befälhavaren på motorbåten ”Kållandsö” mot en lön av 100 kr pr månad under seglations tid samt 10 % av bolagets nettovinst. Nettovinsten för bolaget var första året 3.84 kr.

1910 utarrenderades ”Kållandsö” till Br. Johannes o Jonatan Andersson Ekelund på en tid av fem år, men efter tre års trafik med dålig lönsamhet återgick ”Kållandsö”

i bolagets regi med tre turer pr vecka.

Månadslönen blev då, för kaptenen 50 kr, maskinisten 40 kr samt 4 kr för extra för extraturer och lustresor.

1917 bedrevs verksamheten i en begränsad omfattning med en dålig lönsamhet på grund av rådande världskrig.

1918 låg den helt stilla på grund av oljebrist.

Aktiebolaget var nu i det närmaste helt förbrukat och vid styrelsemöte de 24 maj 1919 beslöts att på auktion försälja ”Kållandsö”.

Vid auktionen den 18 juni 1919 hade ett anbud inkommit från Gustav Andersson i Göteborg lydande på 5.500 kr, varefter Emil Ryd Traneberg bjöd 6.600 kr vilket stämman beslöt at antaga.

Bolagets förlust var vid det tillfället 1.350 kr, vilket delades lika mellan de kvarvarande delägarna.

Vilka var Carl Brink, Johan Johansson, Johan Svensson, Johan Jansson, Sven Johan Brink, Fredrik Otterberg, Emil Ryd, Gustav Ekeroth samt August Larsson.

Trafiken Kållandsö – Lidköping med båt fick så småningom konkurrens av Omnibusstrafik vilket var både snabbare och bekvämare. Passagerartrafiken lades ned. Den fraktfart som nu bedrevs på Värnen var spannmål till Göteborg som kom från bönder på Kållandsö.

Båten ”Kållandsö” såldes 1923 till en skeppare på Dalsland och fick namnet Årjäng.